Notulen Berstuursbesluit Stichting opheffing Stichting

Notulen Bestuursbesluit Stichting opheffing stichting

Het bestuur van de Stien Eelsingh Stichting heeft in haar vergadering van 26 november 2021 het volgende besluit genomen.

Het bestuur neemt in aanmerking:

De vergadering van het bestuur is rechtsgeldig opgeroepen en verlopen.
De besluiten zijn overeenkomstig de regeling in de statuten tot stand gekomen.
Het besluit is met de voor dit besluit vereiste statutaire meerderheid genomen.

De stichting is op 5 maart 2000 opgericht bij notariële akte en heeft tot doel: “het bijeenhouden en verzorgen van de nalatenschap van de kunstenares Stien Eelsingh, geboren te Zwolle op één september negentienhonderd drie en overleden te Meppel op achttien juni negentienhonderd vierenzestig en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.  
De stichting verricht geen activiteiten meer.
Het bestuur is voornemens om de stichting te ontbinden.

Het bestuur neemt het volgende besluit:

1. De stichting zal worden ontbonden per 31 december 2021.

2. Het bestuur zal van deze ontbinding opgaaf (laten) doen bij de Kamer van Koophandel.

3.a. Het bestuur wijst R. Bouwknegt aan als vereffenaar van de boedel van de stichting.

3.b. De vereffenaar zal niet een vergoeding ontvangen voor zijn werkzaamheden.

4. Een eventueel batig saldo van de stichting zal worden uitgekeerd overeenkomstig het doel van de stichting en wel aan de Stichting Stedelijk Museum Meppel.

5. De administratie zal gedurende de wettelijke termijn worden opgeslagen bij:
C.H.M. van der Arend-Barendse, op het adres Beyerinckstraat 10 7424BC Deventer.

Dit besluit is genomen en vastgesteld door de bestuursvergadering op 26 november 2021 te Staphorst.

Voorzitter/penningmeester             Secretaris

R. Bouwknegt                                 C.H.M. van der Arend – Barendse

Bestuurslid                                      Bestuurslid

M.A. Frankot                                     M.F.B. Berghuis – Boom