Jaarverslag 2021

Het jaar 2020 begon heftig voor de SES. Helaas moesten we dit jaar afscheid nemen van twee SES-bestuursleden.

Zondag 24 januari overleed onze kunsthistorica en medeoprichtster van de Stien Eelsingh Stichting: Mevr. Roel Smit-Muller. Wij zijn haar heel dankbaar voor alles wat zij voor de SES gedaan heeft. Met haar boeken over Stien en haar kennis heeft ze de schilderkunst van Stien bekendheid gegeven aan zeer veel enthousiaste kunstliefhebbers.

5 Mei overleed Henk Berends. Hij was degene die veel schilderijen van Stien ophaalde en veilig naar de tentoonstellingsruimtes bracht en later weer retour naar de bruikleengevers.

De SES heeft hen herdacht met een mooi bloemstuk en de bestuursleden hebben hun afscheidsdiensten bijgewoond.

 • Stedelijk Museum Meppel

Het SES-bestuur heeft in samenwerking met de Stichting Stedelijk Museum Meppel de overdracht van de SES voorbereid. De voorzitters van de SSMM en de SES hebben de “samenwerkingsovereenkomst” opgesteld en in overleg met de besturen van SSMM en SES, is deze vastgesteld.

In verband met de overdracht is er een lijst van de werken van Stien, die in het bezit van de SES zijn, samengesteld. Deze werken zijn bij de overdracht geschonken aan het museum.

Margreet heeft ook een lijst van werken van haar moeder samengesteld, deze werken zijn bij de overdracht in bruikleen gegeven aan het museum.

22 juni heeft het SES-bestuur kennis gemaakt met de bestuursleden van stichting Stedelijk Museum Meppel.

4 juli is het museum officieel geopend met de burgermeesterskamer geheel gevuld met werken van Stien. Tevens heeft Mieke Mulders haar nieuwe boek: Stien Eelsingh, expressionist van Staphorst aangeboden aan Margreet Frankot.  Zij heeft het boek vooraf doorgenomen en er een voorwoord ingeschreven. De film van de opening is per mail doorgestuurd aan de vrienden van de SES

De map van Roel Smit met negatieven van alle werken in het archief is overgedragen aan het museum.

In de vergadering van 6 nov. heeft het bestuur van de SES het besluit genomen tot het voornemen om de Stien Eelsingh Stichting per 31-12-2021 te ontbinden en het eventueel batig saldo conform artikel 13 lid 6 van de Statuten te besteden aan een goed doel, i.c. de Stichting Stedelijk Museum Meppel.

26 november hebben de besturen van de SES en SMM de overdracht van de SES getekend. Daarbij heeft de SES het laatst geschonken werk: Dineke de Vos overgedragen aan de SMM.

In de laatste kerstnieuwsbrief van de SES hebben de vrienden de aanbieding gekregen een jaar lang gratis lid te worden van SMM.

 • Werken Stien Eelsingh

Door de aandacht in de kranten voor de opening van Stedelijk Museum Meppel zijn er weer en aantal onbekende schilderijen, soms zelfs gratis, aangeboden bij het museum en bij de SES.

Er zijn dit jaar ook weer schilderijen van Stien geërfd van ouders of familie. Deze nieuwe eigenaars namen contact op  voor informatie met het museum of de SES.

De formulieren van de bruikleennemers van de SES zijn overgedragen aan Mieke.

 • Nieuwsbrieven

Voorjaarsbericht met een in memoriam aan Roel Smit, de plannen voor  de overdracht van de SES naar SSMM en een verzoek tot overmaken van de vriendenbijdrage.

Zomerbericht met informatie over de officiële opening van Stedelijk Museum Meppel met exposities van Stien, André Iserda, Henk Boerwinkel en Meppeler Zilverwerk.

Kerstbericht met informatie over de definitieve overdracht van de SES naar SMM, de uitnodiging voor vrienden, die een jaar lang gratis lid kunnen worden van SMM en dank aan vrienden voor het jarenlange vertrouwen in de SES.

 • Website

De website www.stieneelsingh.nl blijft bestaan, omdat er voor mensen direct op de site informatie over Stien te vinden is. Dus blijft de domeinnaam van de website behouden.

In december is de website met de domeinnaam overgedragen aan het museum.

 • Collectie Zwols Stedelijk Museum

De komende tijd zal er een verkenning uitgevoerd worden om te bepalen of de werken, op basis van een herwaarderingsrapport, kunnen aangedragen worden voor herplaatsing bij Stichting Museum Meppel. Dit zal in overleg met ANNO (voormalig Stedelijk Museum) zijn. Men zal ons hiervan op de hoogte houden. Als dit niet mogelijk is, stellen wij voor om de optie te bespreken om de werken in langdurig bruikleen over te dragen.

 • Rabobank

Bericht ontvangen van de Rabobank Staphorst, dat deze vestiging is opgeheven en nu valt onder hoofdkantoor Meppel

Roel heeft met de Rabobank contact onderhouden over de werken van Stien, die in bezit waren van Rabobank Staphorst en nu bij Rabobank Meppel verblijven. Rabobank Meppel heeft toegezegd de werken van Stien over te willen dragen aan SMM in bruikleen dan wel als schenking.

 • Kamer van Koophandel

Riny heeft de KvK een formulier voor opheffing van de SES per 31-12-2021 gestuurd met opgaaf van de uitgetreden bestuurders.

 • BOIP

Domeinregistratie en Stien Eelsingh naamregistratie (woordmerk) staat in het Benelux register geregistreerd. Roel heeft het BOIP een adreswijziging gestuurd van de overdracht van de SES naar SMM. Het verzoek tot wijziging is door het BOIP geaccepteerd en geregistreerd.

 • Belastingdienst

April 21: bericht Controle publicatieplicht ANBI-status: de SES heeft publicatieplicht i.v.m. onze ANBI-status: Na controle staan alle gevraagde gegevens op de website.

De voorzitter heeft belastingdienst een brief gestuurd voor: Ontbinding Stien Eelsingh Stichting per 31 december 2021. Hiermee is de ANBI-status van de SES opgeheven, e.e.a. conform beschikking van de belastingdienst.

 • Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) Vanaf 1 juli 2021 geldt voor alle verenigingen deze nieuwe wet. Deze wet stelt eisen aan besturen en dus ook aan bestuursleden (en toezichthouders). Deze wet is niet meer van belang i.v.m. voornemen tot ontbinding SES per 31/12 2021.
 • Archief Het archief van de SES moet nog op orde gebracht worden. In overleg met het museum en de HCO wordt nog uitgezocht op welke manier dit het beste kan. Het archief van de SES zal de komende zeven jaar verplicht bewaard worden bij R. van der Arend (voormalig secretaris).
 • Restaurant Stien Het SES-bestuur heeft de opheffing van de stichting beklonken met een etentje in restaurant Stien. Tevens konden we alle “Stien-werken van de amateur-kunstenaars bekijken, die gemaakt zijn n.a.v. de prijsvraag “Project Stien” uit 2019.

De activiteiten van het SES bestuur stonden dit jaar, ondanks corona, vooral uit de activiteiten rondom de overdracht van de SES naar Stichting Museum Meppel.

Her bestuur heeft 3 keer vergaderd en veel acties via email en WhatsApp met elkaar afgestemd. Na de officiële overdracht van de SES aan SMM heeft het bestuur tijdens een etentje in restaurant Stien afscheid van elkaar genomen. De SES houdt op te bestaan, alle informatie is overgedragen aan SMM. De website www.stieneelsingh.nl blijft wel bestaan.

Januari 2022

Riny van der Arend, secretaris SES

Financieel Jaarverslag 2021

Het boekjaar 2021 is het laatste volledige boekjaar van de Stien Eelsingh Stichting. De stichting is per 31 december 2021 opgeheven.

Balans per 31 december 2021

Omschrijving31-12-2131-12-2031-12-2121-12-20
ActivaPassiva
Materiële vaste activaEigen vermogen
Eigen collectie 29.355Kapitaal 18 36.430
Vlottende activaKortlopende schulden
Boeken Stien Eelsingh 0 70Transistoria 0 40
Cahiers Grafisch Werk Stien Eelsingh 0 1.505Crediteuren 9 45
Debiteuren 0 0
Liquide middelen
Bank 27 5.585
Totaal 27 36.515 27 36.515
Rekening baten en lasten over 2021
Omschrijvingwerkelijkwerkelijk
20212021
Vriendenbijdragen€ 1.365 €1.330
Lasten
Kosten exposities 0 0
Kosten secretariaat/archief/administratie 63 110
Bestuurskosten 246 373
Bankkosten 100 97
Diverse kosten 638 307
Totale lasten 1.047 887
Buitengewone baten/lasten 0 0
Saldo 318 443
    
    
                    
    
   
   
    
   
   
   
    
    
   
   
    
 
   
     
              
  
 
  
  
  
  
 
  
  
 
    
    
                           
    
   
   
    
   
   
   
    
    
   
   
    
 
 
   
     
              
  
 
  
  
  
  
 
  
  
 

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 begon rustig voor de SES, geen expositie in het vooruitzicht. Het SES bestuur heeft wel besloten zelf geen grote exposities meer te organiseren, hopelijk nog wel een kleinere met bv. de “bloemschilderijen van Stien”. Margreet heeft alvast een opzet gemaakt.

Kunsthuis Secretarie Meppel

1. Kunsthuis Secretarie Meppel

Het Kunsthuis Secretarie Meppel heeft een nieuwe naam gekregen en is: Stedelijk Museum Meppel. Hans de Man heeft gezorgd dat het museum een museale functie heeft gekregen.
In ieder geval komt er een ruimte waarin permanent werken van Stien Eelsingh worden geëxposeerd. Als het depot is gerealiseerd is het voornemen om de werken van Stien uit de SES-Collectie daar onder te brengen. Helaas is er door corona vertraging opgelopen met de verbouwing en openstelling van het museum.

Op de website van nog “Kunsthuis Secretarie” is alles te lezen over de plannen voor het Museum in de komende tijd.

2. Museum Staphorst

Museumboerderij Staphorst moest besluiten om de openingsbijeenkomst op vrijdagmiddag 27 maart voor de expositie “Jo Koster, Jan Sluijters en Stien Eelsingh, zij kwamen, zagen en schilderden Staphorst”, wegens corona niet door te laten gaan. Van 2 juni t/m 31 oktober kon de expositie toch open zijn. De SES heeft een uitnodiging van museum Staphorst gekregen voor de uitgestelde opening van de expositie op 26 september. Een aantal leden van het SES bestuur is naar die opening geweest.

3. Museum Belvedère

Roel S. heeft 2x contact gezocht met Museum Belvedère in Heerenveen, maar geen reactie meer gekregen. Ze waren in eerste instantie wel enthousiast.

4. Restaurant Stien

Restaurant Stien heeft in het najaar van 2019 een activiteit georganiseerd “Project Stien”. Amateur kunstenaars werden uitgenodigd een schilderwerk in de stijl van Stien te maken. Door de corona heeft ook dit project vertraging opgelopen, maar afgelopen najaar heeft onze kunsthistorica te samen met nog een jurylid de werken bekeken en een winnaar uitgekozen. De prijsuitreiking is door corona tot nader datum uitgesteld. Toch een leuk aandachtspunt voor de werken en de naam “Stien”.

Interieur voorkamer

5. Website

De werkwijze van berichten en foto’s invoeren op de website is totaal vernieuwd. In het voorjaar heeft de systeembeheerder het financieel jaarverslag op de website gezet. Inmiddels is het wel verbeterd en kan er meer informatie door ons op de website gezet worden.
Op onze website: www.stieneelsingh.nl staan onder het kopje: Gezocht portretten uit ons archief, waarvan we niet weten wie het is, terwijl we dat graag zouden willen weten. De tijd gaat dringen, want de geportretteerde mensen worden steeds ouder….

6. Provenance

Veel adressen van de provenance kloppen niet meer, omdat mensen zijn overleden of verhuisd en geen bericht hiervan aan de SES sturen. Via de website en overerving van schilderijen van Stien komen we regelmatig in contact met nieuwe eigenaren van voor ons bekende, maar soms nog onbekende werken. We zijn heel blij, dat we die kunnen toevoegen aan ons archief en administratie.

7. Collectie Zwols Stedelijk Museum

Hierover houden we contact met het HCO. Laatste informatie is dat een commissie nog druk is met het inventariseren van alle werken van het voormalig Stedelijk Museum.

Staphoster vrouw

8. Nieuwsbrieven

Het Voorjaarsbericht stond in het kader van de 75 jaar bevrijding met informatie over de Duitse periode van Stien. Stien heeft een aantal maanden in de omgeving van Bad Bentheim geschilderd en ook werken verkocht. In 1943 werd in het kader van de “GauKulturtage Weser-Ems” een tentoonstelling georganiseerd met het werk van Anthony Keizer, Stien Eelsingh en prinses Elisabeth von Bentheim. Stien was hier terecht gekomen in het kielzog van Anthony Keizer en was waarschijnlijk onder de indruk van de aanwezigheid van een echte prinses als mede exposant.

In december is er een kerstgroet naar alle vrienden en relaties gestuurd met een afbeelding : Familie in het groen. Een werk dat in het najaar, na vele jaren in Zuid-Afrika, weer terug naar Nederland is gekomen.

8.Verkoop werken

Dit jaar heeft de SES een paar keer het verzoek gekregen een werk van Stien via de mail aan de vrienden te koop aan te bieden. Het is ook gelukt en we hopen dan dat de nieuwe eigenaar zich meldt bij de SES voor de provenance.

9.Reproducties

De SES heeft een mail ontvangen met de vraag of er ook reproducties van de werken van Stien te koop zijn. Deze optie gaat de SES in onderzoek nemen.

Glasmozaïek OBS De Sprinkels, Meppel

10.Kunst in openbare ruimte Meppel

Een mail ontvangen van een historicus, die bezig is met de inventarisatie van kunst in openbare ruimte waarbij hij  de volgende objecten van Stien Eelsingh in Meppel is tegengekomen:

1. Wandschildering in de wachtkamer van tandartspraktijk Sietzema aan de Schaperstraat 16a te Meppel (Zie bijlage 13).

2. Glasmozaïek bij OBS De Sprinkels aan de Zuiderlaan 197b te Meppel (Zie bijlages 17)

3. In gesprek met de huismeester van NHL Stenden Hogeschool (de heer Serge Kokos), vertelde hij mij, dat er in het gebouw van NHL Stenden ( voorheen Rijkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen) ook nog een kunstwerk aanwezig is. Dit werk is echter verborgen achter een houten wand.

De mail bevatte kopietjes van de werken van Stien met krantenberichten erbij.

Twee meisjes kippen en haan

11 Kunstveilingen

Regelmatig wordt er wel eens een werk van Stien aangeboden op Marktplaats of bij een Kunstatelier. We proberen dan te achterhalen waar het werk dan heen gaat, maar dat is erg moeilijk.

De activiteiten van het SES bestuur stonden dit jaar op een laag pitje vanwege corona. Daardoor hebben we maar één keer vergaderd. In januari hebben we met het Bestuur bijgepraat onder het genot van een heerlijk etentje in Heino. Verder is er alleen contact geweest via de mail en WhatsApp.

De samenstelling van het SES Bestuur is in 2020 niet gewijzigd en we hopen op een goed 2021 met nog meer bekendheid voor het grote oeuvre, dat Stien ons nagelaten heeft.

Januari 2021

Riny van der Arend, secretaris SES

Financiëel Jaarverslag 2020

Balans per31-12-2031-12-19 31-12-2031-12-19
ActivaPassiva
Eigen collectie29.35529.355Kapitaal36.43035.984
Voorraad boeken/ Grafische cahiers   1.575   1.575Transistoria        40      135
Debiteuren       0           0Crediteuren        45        62
Bank  5.585   5.251   
Totale lasten36.51536.181 36.51536.181

Rekening baten en lasten over het jaar 2020RealisatieRealisatie
 20202019
 
Baten  
Vriendenbijdragen1.3301.371
Exposities         0         0
Totaal1.3301.371
Lasten  
Kosten exposities         01.048
Kosten secretariaat,archivering/administratie    110    254
Bestuurskosten    373    178
Bankkosten      97    102
Diverse kosten   307    597
Totaal lasten   8872,179
Saldo   443  -808

K.v.K-nummer 5065871

Bestuurssamestelling
R. Bouwknegt voorzitter/pennigmeester
R.van der Arend secretaris 0614980799
M.Frankot lid
B.Boom lid
H.Berends lid
R.Smit-Muller adviserend lid
Mailadres stien.eelsingh@gmail.com

Doelstelling
Het bijeenhouden en verzorgen van de nalatenschap van de kunstenares Stien Eelsingh

Beleidsplan
– het beheren van het nagelaten archief van Stien Eelsingh
– het beheren van het kerndeel kunsthistorisch onderzoek van R.H.Smit-Muller te Schalkhaar
– het levendig houden en vergroten van het oeuvre van Stien Eelsingh
– het bijhouden van het oeuvre-inventaris
– het beheren en conditioneren van het boekenbezit van Stien Eelsingh
– het verwerven van werken van Stien Eelsingh, deze te onderhouden en beheren, benevens het uitlenen van werk van Stien Eelsingh
– het organiseren van exposities van de werken van Stien Eelsingh

Jaarverslag 2019

1 Expositie “Boereneenvoud”

Op 6 januari was de Opening van de Expositie “Boereneenvoud” in de Koppelkerk in Bredevoort. Naast het werk van onze Stien Eelsingh was er werk van Elizabeth Heuff, een kunstenares uit Neede.
Totaal hingen er zestig werken van beide kunstenaars. De belangstelling voor de expositie was groot. Van de expositieopening is een verslag met foto’s op de website gezet.

2 Vriendendag

Op de laatste dag van de Expositie in Bredevoort, op 3 maart hebben we onze Vriendendag georganiseerd. Ondanks de afstand waren er ruim 20 vrienden. Zij hebben genoten van een rondleiding over de expositie. Daarna stond er een heerlijke lunch met streekgerechten op tafel. In de regen hebben een aantal liefhebbers met een gids de heerlijkheid Bredevoort bekeken. Iedereen was erg enthousiast. De dag werd afgesloten met een drankje, waarna alle schilderijen zijn ingepakt en ingeladen voor de weg terug naar de eigenaars.

3 Kunsthuis Secretarie Meppel

Het bestuur van het Kunsthuis is momenteel aan het onderzoeken of een museale functie kan worden verkregen van de Secretarie om een Museum in Meppel te realiseren. Er is een verbouwplan met een kostenraming gemaakt, maar die prijs viel erg tegen. Er moet een lift komen en in de kelder een depotruimte.

Een belangrijke voorwaarde is dat het Museum over een eigen collectie beschikt. Het SES-bestuur heeft overleg gehad over de plannen. In principe heeft de SES zich bereid verklaard de ‘eigen’ collecties ter beschikking te stellen zodat de werken structureel voor het publiek te bezichtigen zijn.

4 Museum Staphorst

In de Museumboerderij was deze zomer een expositie “Van geboorte tot doop”. Het was een goedverzorgde tentoonstelling met op de deel en op zolder diverse werken van Stien. Later in het jaar is de SES benaderd om bezitters van schilderijen van Stien te benaderen werken in bruikleen te geven voor een volgende tentoonstelling in 2020 met werken van Jan Sluiters, Jo Koster en Stien Eelsingh, “ontmoeten elkaar”.

5 Restaurant Stien

Restaurant Stien heeft een activiteit georganiseerd “Project Stien”. We lazen het toevallig in de krant. Amateur kunstenaars worden uitgenodigd een schilderwerk in de stijl van Stien te maken. De SES heeft een brief gestuurd aan de eigenaar van het restaurant met de waarschuwing, dat de naam Stien Eelsingh beschermd is en niet zomaar gebruikt mag worden. De eigenaar heeft excuses aangeboden en gebruikt alleen de naam Stien. De SES heeft de organisatie succes gewenst met het project en gevraagd ons op de hoogte te houden, maar sindsdien hebben we niets meer gehoord. Toch geven zij wel een Nieuwsbrief uit. Voor de jurering is R.H. Smit van ons bestuur gevraagd. Zij doet dit op persoonlijke titel.

6 Website

De werkwijze van berichten en foto’s invoeren op de website is totaal vernieuwd. Het is een heel ander systeem geworden, waardoor wij niet eenvoudig zelf nieuwe berichten met plaatjes of foto’s op de website kunnen overzetten. Bij het opzetten van de site is duidelijk besproken dat we zelf de site konden beheren, maar dat kan nu niet. Het contact met de beheerder loopt ook moeizaam, omdat mails regelmatig bij hem in de Spam terechtkomen en er diverse mailtjes gestuurd moeten worden eer er antwoord komt. In 2020 moeten we er weer mee aan de slag.
Op onze website: www.stieneelsingh.nl staan onder het kopje: Gezocht portretten uit ons archief , waarvan we niet weten wie het is, terwijl we dat graag zouden willen weten. De tijd gaat dringen, want de geportretteerde mensen worden steeds ouder….

7 Provenance

Veel adressen van de provenance kloppen niet meer, omdat mensen zijn overleden of verhuisd en geen bericht hiervan aan de SES sturen. Via de website en overerving van schilderijen van Stien komen we regelmatig in contact met nieuwe eigenaren van voor ons bekende, maar soms nog onbekende werken. We zijn heel blij, dat we die kunnen toevoegen aan ons archief en administratie.

8 Collectie Zwols Stedelijk Museum

Na de brand in het Zwols Stedelijk Museum is het museum opgeheven en de collectie overgenomen door het HCO. Wat er met de schilderijen van Stien gaat gebeuren in onduidelijk. Hierover houden we contact met het HCO.

9 Nieuwsbrieven

In het Voorjaarsbericht zijn 2 Nieuwsbrieven verstuurd, één met de uitnodiging voor de Vriendendag in Bredevoort op 3 maart en één met een verslag van de Vriendendag en info over de ontwikkelingen in Kunsthuis Secretarie Meppel met foto’s over de Vriendendag.
Met kerst is er een kaart met de afbeelding “de doop in de kerk”, met een kort berichtje over het schilderij, per post aan alle vrienden en relaties gestuurd.

10 Kunstveilingen

Regelmatig wordt er wel eens een werk van Stien aangeboden op Marktplaats of bij een Kunstatelier. We proberen te achterhalen waar het werk heen gaat, maar dat is erg moeilijk. Het bestuur is er ook op gewezen dat bij de verkoop van een schilderij de eigenaar van de naam een provisie ontvangt van de verkoopprijs. Onze voorzitter heeft het uitgezocht, maar in de praktijk is de provisie erg moeilijk te innen en zou het vaak op een rechtszaak uitkomen om het bedrag te verkrijgen.

11 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 trad de algemene verordening Gegevensbescherming in werking. Het bestuur had een 2019 een concept van deze AGV gemaakt en begin 2019 definitief vastgesteld.

De samenstelling van het SES-Bestuur is in 2019 niet gewijzigd en we hopen op een goed 2020 met nog meer bekendheid voor het grote oeuvre, dat Stien ons nagelaten heeft.

Februari 2020

Riny van der Arend
Secretaris SES

Balans per 31-12-19 31-12-18 31-12-19 31-12-18
Activa Passiva


Eigen collectie 29.355 29.355 Kapitaal 35.984 36.789


Voorraad boeken/ 1.575 1.575 Transitoria 135 60
grafische cahiers
Debiteuren 0 0 Crediteuren 62 63


Bank 5.251 5.982
Totaal 36.181 36.912 36.181 36.912


Rekening van baten en lasten over het jaar 2019 Realisatie
2019 2018
Baten
Vriendenbijdragen 1.371 1.540
Exposities 0 0
Totaal 1.371 1.540


Lasten
Kosten exposities 1.048 302
Kosten secretariaat/archivering/administratie 254 53
Bestuurskosten 178 178
Bankkosten 102 132
Diverse kosten 597 290
Totaal lasten 2.179 955
Saldo (808) 585


KvK-nummer 5065871


Bestuurssamenstelling R. Bouwknegt voorzitter/penningmeester
R. van der Arend secretaris
M. Frankot lid
B. Boom lid
H. Berends lid
R. Smit-Muller adviserend lid


Bezoekadres Beyerinckstraat 10
7424 BC Deventer
Telefoonnummer 0570-513689
E-mailadres stieneelsingh@gmail.com


Doelstelling Het bijeenhouden en verzorgen van de nalatenschap van de Kunstenares Stien Eelsingh


Beleidsplan
 • het beheren van:
  • het nagelaten archief van Stien Eelsingh
  • het kerndeel kunsthistorisch onderzoek van R.H. Smit-Muller te Schalkhaar
 • het levendig houden en vergroten van het oeuvre van Stien Eelsingh
 • het bijhouden van oeuvre-inventaris
 • het beheren en conditioneren van het boekenbezit van Stien Eelsingh
 • het verwerven van werken van Stien eelsingh en deze te onderhouden en beheren, benevens het uitlenen van werk van Stien Eelsingh
 • het organiseren van exposities van de werken van Stien Eelsingh